နိုင်ငံခြားမှ လွှဲပို့လိုက်သော ငွေလွှဲအဝင်များအတွက် ဝန်ဆောင်ခအခမဲ့ အထူးအစီအစဉ်၏ အမေးများသော မေးခွန်းများ