စကားဝှက်ခံ၍ ပိတ်ထားသည့် အကြောင်းအရာများဖြစ်သောကြောင့် စကားဝှက်ထည့်သွင်းပေးရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

This post is password protected. Enter the password to view comments.

if ( is_front_page() ) : if(get_locale() == 'en_US'){ }else { } endif;