“ အထူးပရိုမိုးရှင်းအနေဖြင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပုံမှန်စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းများနှင့် Special Cash Fixed Deposit စာရင်းများအတွက် အတိုးနှုန်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်း” မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ

စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းများ၏ အတိုးနှုန်းတိုးမြှင့်ပေးသည့်အစီအစဉ်မှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ထိ ဖြစ်ပါသည်။ (အများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်များ၊ ဘဏ်ပိတ်ရက်များနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ မပါဝင်ပါ။)

စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်၂၀၂၂ ခုနှစ် အထိရယူခံစားနိုင်မည့် စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းများ၏ တိုးမြှင့်လိုက်သောအထူးအတိုးနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

-ရက်(၉၀) ပုံမှန်စာရင်းသေအပ်စာရင်းအတွက် တစ်နှစ်လျှင်အတိုးနှုန်း ၉% 

-ရက်(၁၈၀) ပုံမှန်စာရင်းသေအပ်စာရင်းအတွက် တစ်နှစ်လျှင်အတိုးနှုန် ၉.၂၅%

-ရက်(၉၀) ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းအတွက် တစ်နှစ်လျှင်အတိုးနှုန်း ၉

ဤအစီအစဉ်တွင် အထူးအတိုးနှုန်းကို အောက်ပါ customer များရယူခံစားနိုင်ပါသည်။

-ပုံမှန်စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း ရက် (၉၀) သို့မဟုတ် ရက် (၁၈၀) စာရင်းအသစ်ဖွင့်လှစ်သော Customer များ

-Special Cash Fixed Deposit စာရင်း ရက် (၉၀) စာရင်းအသစ်ဖွင့်လှစ်သော Customer များနှင့် 

-သက်တမ်းစေ့ရောက်သည့် Auto Rollover Option ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသော ပုံမှန်စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း ရက် (၉၀)ရက် သို့မဟုတ် (၁၈၀)နှင့်  Special Cash Fixed Deposit စာရင်း ရက် (၉၀) စာရင်းစာရင်းပိုင်ရှင်များဖြစ်သည့် Customer များ

အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်လိုသော Customerများအနေဖြင့် ပုံမှန်စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း ရက်(၉၀)ရက် သို့မဟုတ်  ရက် (၁၈၀) အသစ်တစ်ခု သို့မဟုတ် Special Cash Fixed Deposit စာရင်း ရက် (၉၀) အသစ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး ထိုစာရင်းအတွင်းသို့ထည့်သွင်းသည့် ငွေပမာဏအပေါ်တွင် Customerများမှ ရွေးချယ်ထားသည့် စာရင်း သက်တမ်းအတွင်း ဤအစီအစဉ်အရ ခံစားခွင့်ပြုသည့် အထူးအတိုးနှုန်းအား ခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ 

ဤအစီအစဉ်ကာလအတွင်း Auto Rollover Option ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော်လည်း ပုံမှန်စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း အသစ်များနှင့် Special Cash Fixed Deposit စာရင်းအသစ်များ၏ သက်တမ်းတိုးကာလအတွက် အတိုးနှုန်း ခံစားခွင့်သည် အစီအစဉ်ကာလပြီးဆုံးချိန်တွင် ပုံမှန်အတိုးနှုန်းအတိုင်းသာ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ 

Auto Rollover Option ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသော လက်ရှိ ပုံမှန်စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း ရက်(၉၀) စာရင်းများ၊ ပုံမှန်စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း ရက် (၁၈၀)စာရင်းများနှင့် Special Cash Fixed Deposit စာရင်း ရက် (၉၀)အပ်ငွေစာရင်းများသည်လည်း ဤအစီအစဉ်ကာလတွင်း သက်တမ်းစေ့ရောက်၍ သက်တမ်းတိုးပါက အပ်နှံထားသောငွေပမာဏအပေါ်တွင် သက်တမ်းတိုးသည့် စာရင်းသက်တမ်းအတိုင်း ဤအစီအစဉ်အရခံစားခွင့်ပြုသည့် အထူးအတိုးနှုန်းအား ရရှိခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 

  ဤအစီအစဉ်ကာလအတွင်း Customer တစ်ဉီးထဲမှ ပုံမှန်စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းသစ်တစ်ခုနှင့် Special Cash Fixed Deposit စာရင်းသစ်တစ်ခုတို့အား တစ်ပြိုင်တည်း ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါက Customer သည် ထိုစာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း နှစ်ခုလုံး အတွက် ဤအစီအစဉ်အရသတ်မှတ်ထားသည် အထူးအတိုးနှုန်းအား ခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ 

အစီအစဉ်အရ သတ်မှတ်ထားသည့် အထူးအတိုးနှုန်းခံစားခွင့်သည် စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း အမျိုးအစားများအတွက်သာလျှင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အခြားသော အပ်ငွေ စာရင်းအမျိုးအစားများသည်  ပုံမှန်အတိုးနှုန်းအတိုင်းကိုသာလျှင်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

သတိပြုရန်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် Customer တို့​၏ အကောင့်အချက်အလက်များ ၊ OTP သို့မဟုတ်  စကားဝှက်များ ကို Customers များထံမှ မည်သည့်အခါမျှ ဖုန်းဆက်ခေါ်ယူ မေးမြန်းတောင်းယူမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို တစ်စုံတစ်ယောက်မှ ဖုန်းဆက်မေးမြန်းလာပြီဆိုပါက ထိုသူတို့​၏ မေးခွန်းများကို ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမပြုခြင်းဖြင့် လိမ်လည်မှုများကို ရှောင်ရှားပါ။