မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း၏ (၂၇.၆.၂၀၂၄) ရက်စွဲပါ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

if ( is_front_page() ) : if(get_locale() == 'en_US'){ }else { } endif;