လုံခြုံမှုသေတ္တာ

Home / အခြားဝန်ဆောင်မှုများ / လုံခြုံမှုသေတ္တာ

Safe Deposit Locker

ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အရေးကြီးသည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အခြားတန်ဖိုးရှိသည့်ပစ္စည်းများအား ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်ရှိ လုံခြုံမှုသေတ္တာများတွင် စိတ်ချယုံကြည်စွာဖြင့် အပ်နှံထားရှိနိုင်ပါသည်။


ရရှိနိုင်မည့်အကျိုးကျေးဇူးများ

အရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်း
များနှင့် အဖိုးတန်ပစ္စည်းများအား
လုံခြုံစိတ်ချစွာနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချ
စွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်း။

ဘဏ်ဖွင့်ချိန်အတွင်း
Safe Deposit Locker အား
အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ
အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။

Locker ငှားရမ်းသူမှ
Locker ဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း၊
ပစ္စည်းထည့်သွင်းခြင်း၊
ထုတ်ယူခြင်းတို့ကို ငှားရမ်းသူ
ကိုယ်တိုင် Customer’s Key
(ကိုယ်ပိုင်သော့) ဖြင့်
လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း။

မိမိနှစ်သက်ရာ သေတ္တာ
Size အားငှားရမ်း
အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။

Locker ငှားရမ်းစဉ်တွင်
ပေးသွင်းရမည့်စပေါ်ငွေ

၂ဝဝ,ဝဝဝ ကျပ်

(မှတ်ချက်။     ။ စပေါ်ငွေအား သော့ပြန်အပ်သည့်အခါတွင် ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သော့ပျက်/ပျောက်ဆုံးခြင်း တို့အတွက် ဘဏ်ကအကုန်ကျခံရမည်ဆိုပါက စပေါ်ငွေမှ ခုနှိမ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။)

စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် လိုအပ်သောအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ

တစ်ဦးချင်း(Individual)

စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း
(Current Account-individual)
မှတ်ပုံတင်မူရင်း

နှစ်ဦးနှင့်အထက်(Joint)

စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း
(Current Account-joint)
မှတ်ပုံတင်မူရင်း

ဘဏ်ခွဲအမည်
အရွယ်အစားနှစ်စဉ်ကြေး (MMK)
ကမာရွတ်ဘဏ်ခွဲ (၁)
၅”x၅”x၂၂”
၅”x၁၀”x၂၂”
၁၀”x၁၀”x၂၂”
၅ဝ,ဝဝဝ
၁ဝဝ,ဝဝဝ
၂ဝဝ,ဝဝဝ
တောင်ကြီး (၁)

၃”x၅”x၂၂”
၃”x၁ဝ”x၂၂”
၅”x၁ဝ”x၂၂”
၁ဝ”x၁ဝ”x၂၂”
၃ဝ,ဝဝဝ
၅ဝ,ဝဝဝ
၁ဝဝ,ဝဝဝ
၂ဝဝ,ဝဝဝ
နေပြည်တော် (၁)

၅”x၄.၈”x၂၃.၅”
၁ဝ.၅”x၃.၅”x၂၃.၅”
၁ဝ.၅”x၄.၈”x၂၃.၅”
၁ဝ.၅”x၁ဝ”x၂၃.၅”
၅ဝ,ဝဝဝ
၅ဝ,ဝဝဝ
၁ဝဝ,ဝဝဝ
၂ဝဝ,ဝဝဝ
ကျွန်းတောလမ်း

၃”x၁ဝ”x၂၁”
၅”x၁ဝ”x၂၁”
၁ဝ”x၁ဝ”x၂၁”
၅ဝ,ဝဝဝ
၁ဝဝ,ဝဝဝ
၂ဝဝ,ဝဝဝ
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း (၂)

၃”x ၁ဝ”x၂၂”
၅”x၁ဝ”x၂၂”
၁ဝ”x၁ဝ”x၂၂”
၅ဝ,ဝဝဝ
၁ဝဝ,ဝဝဝ
၂ဝဝ,ဝဝဝ

KBZ Huawei partnership_ENG_20032018

KBZ Huawei partnership_MM_20032018

Press Release for Repo KBZ_YOMA_MM

Press Release for Repo KBZ_YOMA_Eng