(၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ရက်) နေ့ရှိ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ Exchange Counter ငွေလဲလှယ်နှုန်းထားများ

(၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ရက်) နေ့ရှိ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ Exchange Counter ငွေလဲလှယ်နှုန်းထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ငွေလွှဲပေးပို့ခြင်းနှင့် ငွေလွှဲလက်ခံသည့်နှုန်းထားများမှာ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ Exchange Counter ငွေလဲလှယ်နှုန်းထားများနှင့်မတူညီဘဲ ပြောင်းလဲမှုများရှိနိုင်ပါသည်။

Below are the KBZ Bank Exchange Counter Rates for < 05-02-2021>.

The Transfer Rate/Earning Rate may vary from these Exchange Counter Rates.

#KBZBank 

#KBZExchangeRates